Giấy phép môi trường là gì ? Kiến thức Doanh nghiệp 越南環境    許可證與申請流程之相關知識 - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2022年11月17日 星期四

Giấy phép môi trường là gì ? Kiến thức Doanh nghiệp 越南環境    許可證與申請流程之相關知識

I. Định nghĩa và căn cứ pháp lý 定義、法律依據

Giấy phép môi trường , hay còn gọi là  "Giấy phép bảo vệ môi trường"  là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Căn cứ thực hiện theo luật bảo vệ môi trường 2020 (có hiệu lực từ ngày 01.01.2022 ). 

環境許可證,也稱為“環境保護許可證”,環境許可證是指國家主管部門向從事生產,經營或服務活動的組織或個人發佈的文件,允許其向環境中排放廢棄物和管理廢棄物,從國外進口廢料作原料生產。 越南 2020 年環保法的要求(自2022年1月1日起生效)。
Cụ thể , giấy phép môi trường sẽ là cơ sở để thực hiện :

環境許可證是開展以下活動的基礎:

- Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư, điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và hoạt động bảo vệ môi trường của các khu công nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

由國家主管部門對投資項目,密集生產,經營和服務場所,產業聚落的環境保護活動檢查,檢查和監督;

- Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư và cơ quan, tổ chức.

履行投資項目業主和機構的環境保護責任。

Giấy phép môi trường là tổng hợp của  :

環境許可證是以下文件之綜合許可證:

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường , hoặc hệ thống xử lý chất thải

環保工程、廢棄物處理系統之驗收核准函

-  Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

污水排入工業園下水道之許可證

- Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

危害廢棄物處理許可證

- Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

廢料進口環保批文

- Giấy phép xả khí thải công nghiệp

工業廢氣排放許可證

-  Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

危廢申報登記表

II. Quy trình ,hồ sơ thủ tục xin cấp  Giấy phép môi trường 

環境許可證之申請流程

1. Tài liệu pháp lý liên quan đến dự án

有關項目之法律文件

2. Tổng hợp tài liệu kỹ thuật của dự án

項目之技術資料

3. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường

環境許可證申請文件

4. Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường

環境許可證簽發申請

5. Tìm đơn vị đáng tin cậy để tiến hành thủ tục xin lập Giấy phép môi trường

尋找可靠單位進行申請

III. Điểm lưu ý về xin cấp Giấy phép môi trường

申請環境許可證之注意事項

1. Các dự án đã đi vào hoạt động chính thức trước ngày Bộ luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực (tức từ ngày 01.01.2022) phải xin cấp Giấy phép môi trường trong vòng 36 tháng. 

在環保法生效之前已經正式運作之工廠:從越南環保法生效之日起36個月內必須完成申請環境許可證 

越南環保法生效之日起36個月內必須完成的工作,除非由主管機構簽發了環境保護工作或紙張的完工證明書,符合環境標準的證明書,從國外進口廢料的環境保護資格證明書。用作原料,危險廢棄物處理許可證,允許將廢水排放到水源許可證,允許將廢水排放到灌溉工程中(以下簡稱組件環境許可證)。組件環境許可證將繼續用作環境許可證,直到組件環境許可證到期為止,或者自本法生效之日起在學校中持續使用5年。組件環境許可證協議的期限是無限期的。

2. Các dự án thuộc đối tượng lập ĐTM phải có Giấy phép môi trường trước khi tiến hành vận hành thử.

屬於必須申請環評的項目,在進行試運行前,必須獲得環境許可證。

3. Các dự án không thuộc đối tượng lập ĐTM phải có Giấy phép môi trường trước khi các cơ quan chuyên môn ban hành các văn bản như : Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi , kế hoạch thăm dò, khai thác..vv

需了解更多請郵件聯繫 👉 Mail: vntouzi@gmail.com

微信:👉 peijiahe798沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com