QUY TRÌNH XIN TRUY THU BHXH (ĐÓNG BÙ) 在越南的新公司如何補繳社保?範本和流程 - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2022年6月4日 星期六

QUY TRÌNH XIN TRUY THU BHXH (ĐÓNG BÙ) 在越南的新公司如何補繳社保?範本和流程


新公司因為某原因導致社保有幾個月沒有正常繳納,之後又將這些月份的社保補繳上。在這種情況下、應安排人事部門聯繫當地的保險機關進行溝通和申請.

如下為補扣社保解釋函的範本

Mẫu số: D01b-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị: CÔNG TY TNHH __________
-------

                  __________________有限公司

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

             越南社會主義共和國

獨立-自由-幸福

編號Số: 2022-06/CV-JY

日期:Bình Dương, ngày … tháng … năm ……….

 

Kính gửi: BHXH HUYỆN ______________

呈:______________社保機關

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ________________

單位名稱:________________有限公司

- Mã định danh: ________________

定名編號:________________

- Địa chỉ: ________________

地址:________________

Nội dung:

Công ty TNHH  ________________kính đề nghị Cơ quan BHXH truy thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ tháng  ________________đến tháng  ________________. (Danh sách kèm theo)

內容:________________有限公司敬請社會保險機關對勞動者自________________2020________________的社保金,醫保金,失業保險金進行補收(詳見附件名單)

Lý do:

     Công ty TNHH ______________mới thành lập ngày ______________, đang trong quá trình xây dựng, chưa chính thức đi vào hoạt động, bộ máy tổ chức chưa được hoàn thiện, bộ phận nhân sự và kế toán chưa tuyển dụng chính thức, do đó chưa có nhân viên để thực hiện đăng ký BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định. Tháng 03/2022, Cty bắt đầu tuyển dụng một số vị trí cơ bản. Đến tháng 04/2022, Nhân viên nhân sự được tuyển dụng để thực hiện các công tác liên quan đến Lao động, tiền lương, bảo hiểm… Từ tháng 04/2022 đến tháng 06/2022, Cty thảo luận để đưa ra Thang bảng lương theo quy định nhà nước và tiến hành đăng ký BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động.

事由:________________有限公司於/    /    /成立,由於在建廠過程中,未正式投產,組織架構未完善,未正式錄取人事部門和會計部門。因此,尚未有員工負責按法規註冊登記社保,醫保,失業保險。於//////月份,公司開始錄取一些主要的崗位。到20224月份,人事人員錄取負責辦理有關勞動者,薪資,保險等工作。自________________________________,公司開會討論定出工資階梯表,並進行為勞動者註冊登記社保,醫保,失業保險

Hồ sơ gửi kèm附件:

1.      Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao).

營業執照(公證)

2.      Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT: (D02-TS: 02 bản)

3.      註冊登記社保,醫保,失業保險的勞動者名單

4.      Tờ khai tham gia BHXH, BHYT: TK1-TS

社保,醫保申報表:TK1-TS

5.      Hợp đồng lao động, Giấy ủy quyền

勞動合同授權代理書

6.      Bảng chấm công, Bảng lương nhân viên.

考勤表,工資表

Kính đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định. 敬請社保機關審核並按規定處理

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

單位首長

簽名蓋章寫全名

 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH  ________________

單位名稱:________________有限公司

Mã số:  

編號

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ申請名單

(Kèm theo công văn số附件公文編號: 2022-06/CV-JY Ngày日期                       )

 

STT序號

Họ tên

姓名

MSNV工號

Nội dung đề nghị

申請內容

原來

Mới

新增加

Thời gian時間

Căn cứ điều chỉnh

調整的依據

1

 

 

Tăng mới

新增加

 

 

 

HĐLĐ số 勞動合同號 : __________________; ký ngày 簽訂日   __________________

2

 

 

Tăng mới

新增加

 

 

 

HĐLĐ số 勞動合同號 : __________________; ký ngày 簽訂日   __________________

3

 

 

Điều chỉnh

調整

 

 

 

HĐLĐ số 勞動合同號 : __________________; ký ngày 簽訂日   __________________

4

 

 

Tăng mới

新增加

 

 

 

HĐLĐ số 勞動合同號 : __________________; ký ngày 簽訂日   __________________

5

 

 

Tăng mới

新增加

 

 

 

HĐLĐ số 勞動合同號 : __________________; ký ngày 簽訂日   __________________

 

下載

加我微信、了解更多:沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com